Samstag, 8. September 2007

Blood en Leew ut rusche Bade...


Dit es miene Femilje. Enne zewentja Joare, irjentwoo en Estlaunt. Mutta Elsa (1926, Lang, Luft, Bechtold, Kaukasus) troff Voda Hauns (1925, Molosch, Ukraine) nohm Tweeden Welttjrich. Orsk, Omsk, Estlaunt, Dietschlaunt - daut Lewe we koddrich en lostich. Mien Brooda Heini (1961) es mett 39 Joa jestorwe, Mieche (1969, nu Tielmann), Jascha (1966), Erna (1956, nu Ewert) en etj (1967) lewe mett (?) onse Femiljes en Dietschlaunt. Ani (1963, nu Voth) wohnd tweschenderch en Brasilien en Malawi (Afrika), en besetjt nu grods eare Dajchta enne USA. Em Moment lewt se en dem Hus en Siegburg-Kaldauen, woo etj wehrent miene Schooltiet tus we. Dochwoll woat see mett earem Jehaun boolt wiedatratje...

Uck miene twee elste Breeda send zimlich zejonsch: Hauns (1952) tratjt nu em Septamba wada no Australien, toop mett siene Adina. Rudi (1954) lewt mett siene Ani en Kalifornien - en drunk jistre mett mie en Oerlingausen eene Taus Koffe. Hee es unjaweajes von Moskau nohus no La Mirada (bie Los Angeles) - en etj sie unjaweajes von eenem Universum nohm aundren. Oba schienboa opp eenem Wajch ut Holt. Rudi holp mie dentje, daut Blood en Leew seea besondret Frindschauft send. Etj we envestone, oba kunn nich aundasch aus hiele. En mienem Hoat hiel etj emma noch, oba nu stella. Miene Junges send afens oppjestone, ut eare dietsche Bade...

Morje haft Papa Jeburtsdach. Hee licht aul vele Joare mett Parkinson em Bad. Rudi sed, daut etj seea no Papa litjen. En daut etj aul zimlich grau sie! Oba hee es noch graua. Etj sach ahm aul twee Joa nich. Sien Jesecht lat no dem schratjlichen Onfaul 2005 wada gaunz goot ut. Aula Knoakes em Jesecht were vebroake. Wan hee schmustat, spea etj, daut hee uck een Sehn von mienem Voda es. Wie were jistre oppenowent noch toop bie McDonald's. Rudi spended mie en miene Junges een jesundet Ete, dan foh hee wieda no Erna - see haft vondoag Jeburtsdach!

1 Kommentar:

Anonym hat gesagt…

Waut es mat die? Wudd jiern mea fastohne.............